• 04.05.2022 - 06.05.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Örebro
  • Svenskämnet vid Örebro universitet
  • zur Website

Svenskans beskrivning 38

Temat är denna gång Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen kommer att innehålla plenarföredrag, sektionsföredrag och posterutställning. Vi välkomnar givetvis presentationer som knyter an till temat, men som vanligt är Svenskans beskrivning en bred konferens där också andra ämnen välkomnas. Presentationer av redan genomförd forskning och forskningsresultat premieras vid antagning.