• 17.06.2021 - 18.06.2021
  • 🇩🇰 Dänemark / Kopenhagen
  • Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
  • zur Website

Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter

Idéen til og behovet for workshoppen udspringer af et igangværende forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Lyden af Hovedstaden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af de københavnske omegnsdialekter. Konkret skal dette projekt kortlægge de københavnske omegnsdialekters særpræg samt deres sprog- og kulturhistorie via en diakron og synkron analyse af hhv. amager- og skovshoveddialekten, herunder rekonstruktion af tidligere ubelagte stadier af disse dialekter via systematisk sammenligning med de omkringliggende dialekter.

Da de nævnte to dialekter i sig selv er forholdsvis sparsomt belagt og beskrevet, og da de synes at være blevet påvirket i varierende grad af nabodialekter østpå (f.eks. bornholmsk og sydsvensk/skånsk), vil det være formålstjenligt for projektet og for det dialektologiske forskningsfelt overhovedet at få igangsat nye og styrket eksisterende dialoger mellem forskere, der beskæftiger sig med disse dialekter samt tilgrænsende dialekter både østpå (bornholmsk og sydsvensk/skånsk) og ”vestpå” (øvrigt sjællandsk ømål).

Alle interesserede dialektologer, sociolingvister, sproghistorikere og øvrige sprogforskere opfordres derfor til senest mandag den 1. marts 2021 at indsende et eller flere abstracts til workshoppen, der også kommer til at indeholde fire rundbordsdiskussioner om spændende emner. Læs mere under Call for papers herunder.